Български език за чужденци /възрастни и деца/

Курсът предлага

Форми, методи и продължителност на провеждането в зависимост от конкретните цели на групата или индивидуалното обучение.
Преподаване и материали съобразени с ползвания чужд език
Доказан опит и резултати на преподавателите

Аудитория, към която е насочен курсът

Лица, упражняващи дейности в сферата на комуникациите, бизнеса, посредничеството, HR, мениджмънт и всички търсещи по-добро ниво на представяне

Ползи от курса

Усвояване на граматическите правила, пунктуацията, структурата на изречението
Овладяване на правилата при деловата кореспонденция, условие за фирмена репутация
Правилен и подходящ изказ
Увереност в общуването
Знания за невербалната комуникация
Постигане на желано въздействие върху аудиторията