ЕЗИКОВА КУЛТУРА

 

ПРОГРАМА НА КУРСА ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА, РЕТОРИКА И ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Дни на провеждане – събота и неделя

Групи: минимален брой участници 5 души.

Формат – 16 учебни часа по 8 учебни часа, две кафе паузи, обяд.
Лектори: Антонио Гинев, Кирил Кирилов.
Събота:
9.15-9.30 – регистриране на участниците.
Езикова грамотност и култура, лектор Антонио Гинев, теми 1 – 4
9.30-10.15 – Тема 1: Правилен говор:
– спорни ударения;
– вредни изрази;
– правилна интонация.
10.15-11.00 – Тема 2: Правила при писане:
– правописни принципи;
– условност на правописа;
– членуване /пълен, непълен член/;
– слято, полуслято и разделно писане;
– сложни съществителни и прилагателни имена;
– изговаряне и писане на числителни имена.
11.00-11.30 – кафе пауза /предложение от Royal Thai тайландски ресторант/.
11.30-12.15 – Тема 3: Употреба на главни и малки букви. Графическо оформяне на съкращения.
12.15-13.00 – Тема 4: Какво означава съгласуване на подлога и сказуемото? Убеждаваме се в огромната разлика на звучене при правилната и неправилната употреба. Съгласуване на формите за учтивост.
13.00-14.00 – обяд /предложение от Royal Thai тайландски ресторант/.
Реторика, емоционална интелигентност, лектор Кирил Кирилов, теми 5 – 8
14.00-14.45 – Тема 5: Ораторско изкуство, реторика и публична реч. Принципи на целенасоченото словесно действие в публична ситуация.Основни видове публична реч предвид целта:
– особености на публичната реч: конкретност, еднозначност, оригиналност, точност, простота;
14.45-15.30 – Тема 6: Стратегия и тактика на публичната реч – основни подходи в информационното и убеждаващото слово. Примери и упражнения:
– кинесика: поглед, зеница на окото, изражение, жест, поза;
– проксемика: манипулиране на пространството, придвижване в пространството – видове разстояния: интимно, лично, социално-консултативно, публично, височина, цветово оформление на пространството;
– външен вид, облекло, стил.
15.30-16.00 – кафе пауза /предложение от Royal Thai тайландски ресторант/.
16.00-16.45 – Тема 7: Техники за преодоляване на стреса при публични изяви,– фокусиране на мисълта и емоцията;
– физическо раздвижване;
– дишане.
16.45-17.30 –Тема 8: Устройство на гласово – говорния апарат. Овладяване на упражнения за разширяване на диапазона и повишаване на силата на гласа
– форми на представяне;
– учтивост, любезност, категоричност;
– контролиране на емоционалните ситуации.
Домашна работа – Писане на слово-до 3 мин.
Неделя:
Езикова грамотност и култура, лектор Антонио Гинев, теми 9 – 12
9.30-10.15 – Тема 9: Пунктуацията – правилното използване на знаците в края и в рамките на изречението:
– заграждащи знаци;
– „компютърна пунктуация” – особености на употребата на пунктуационни знаци при набор и графично оформяне на текст.
– пунктуация на пряката реч;
– пунктуация на цитатите.
10.15-11.00 – Тема 10: Видове чужди по произход думи:
– употребата на чужди думи – наложителност или преекспониране;
– изборът между „европейски”, „на ЕС” или „на Съюза”;
– умението да говорим стилно;
– избягване на излишните повторения, утежняващи изказа;
– непривични и отблъскващи конструкции.
11.00-11.30 – кафе пауза /предложение от Royal Thai тайландски ресторант/.
11.30-12.15 – Тема 11: Деловата кореспонденция – сигурна визитка на личната и фирмената репутация. Основни правила при писменото общуване:
– краткост и яснота на посланието;
– бързина и професионализъм при размяната на кореспонденцията;
– стил на изказа – недопустимите изрази и поведение;
– добронамереност и сърдечност, със запазване на позитивния бизнес тон;
– графичен вид на кореспонденцията – общ стандарт или фирменоблик.
12.15-13.00 – Тема 12: Речев етикет и езикова култура. Ситуации при общуването – добрият подбор и актуалните изразни средства:
– видове речев етикет приофициално, електронно и разговорно общуване;
– речевият етикет като стратегия;
– езиковата култура – осъзнат стремеж към правилно изразяване, уважение към другия и преди всичко към себе си.
13.00-14.00 – обяд /предложение от Royal Thai тайландски ресторант/.
Реторика, емоционална интелигентност, лектор Кирил Кирилов, теми 13 – 16
14.00-14.45 – Тема 13: Подобряване на дикцията и артикулацията при вербализация на текст и импровизирано слово. Прочит, анализ и запис на домашната работа.
Упражнения:
– ролята на паузата;
– важната роля на гласа за успеха ни.
14.45-15.30 – Тема 14: Техники за запаметяване на текстове:
– видовете памет;
– визуални и слухови представи;
– влиянието на музиката;
– асоциативно мислене.
– методи на произнасяне на публичната реч: четене от ръкописа, говорене по бележки, говорене по памет, импровизация;
15.30-16.00 – кафе пауза /предложение от Royal Thai тайландски ресторант/.
16.00-16.45 – Тема 15: Сугестивни методи за убеждаване. Упражнения, инсцениране на ситуации и насочване на комуникацията:
– начинът на мислене – в основата на собствената ни действителност;
– умението да предусещаме опитите за влияние и манипулиране;
– овладяване на умението да въздействаме върху другите.
16.45-17.30 –Тема 16: Емоционална интелигентност – понятие, значение, практически ползи от умението да управляваме емоциите си:
– полезният начин да приемаме случващото ни се;
– придобиване на умения да зададем собствена програма на успеха си и начините на постигането му;
– начини за разпознаване на хората с висока и ниска степен на емоционална интелигентност;
– изграждането на уменията, присъщи на емоционално интелигентните хора – постижимо и променящо живота ни.
– изпълнение на публичната реч предвид наученото до момента: кратка репетиция и повторен запис. Анализ на промяната и обсъждане на резултатите.

Финансови условия и допълнителна информация

Цена за участие на човек: 120 лв.

Записването се извършва след информация на тел.: 0878 390 412 или e-mail: respectschool@abv.bg
Таксата за записване се превежда по сметка на „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД, UniCredit Bulbank, IBAN: BG61UNCR70001522960470, BIC: UNCRBGSF.