Курс по езикова култура

Презентационни умения, реторика, овладяване на аудиторията и емоционална интелигентност

Дни на провеждане: събота и неделя

Групи: минимален брой участници 5 души.

Формат: 16 учебни часа (2 дни по 8 учебни часа), две кафе паузи, обяд
Лектори: Антонио Гинев и Кирил Кирилов

Финансови условия и допълнителна информация

Цена10 лв. / учебен час (групи до 8 души)

Събота:

9.15-9.30 – регистриране на участниците.
Езикова грамотност и култура, лектор Антонио Гинев, теми 1 – 4
9.30-10.15 – Тема 1: Правилен говор: спорни ударения; вредни изрази; правилна интонация.
10.15-11.00 – Тема 2: Правила при писане: правописни принципи; условност на правописа; членуване /пълен, непълен член/; слято, полуслято и разделно писане; сложни съществителни и прилагателни имена; изговаряне и писане на числителни имена.
11.00-11.30 – кафе пауза /предложение от Royal Thai тайландски ресторант/.
11.30-12.15 – Тема 3: Употреба на главни и малки букви. Графическо оформяне на съкращения.
12.15-13.00 – Тема 4: Какво означава съгласуване на подлога и сказуемото? Убеждаваме се в огромната разлика на звучене при правилната и неправилната употреба. Съгласуване на формите за учтивост.
13.00-14.00 – обяд /предложение от Royal Thai тайландски ресторант/.
Реторика, емоционална интелигентност, лектор Кирил Кирилов, теми 5 – 8
14.00-14.45 – Тема 5: Ораторско изкуство, реторика и публична реч. Принципи на целенасоченото словесно действие в публична ситуация.Основни видове публична реч предвид целта: особености на публичната реч: конкретност, еднозначност, оригиналност, точност, простота;
14.45-15.30 – Тема 6: Стратегия и тактика на публичната реч – основни подходи в информационното и убеждаващото слово. Примери и упражнения: кинесика: поглед, зеница на окото, изражение, жест, поза; проксемика: манипулиране на пространството, придвижване в пространството – видове разстояния: интимно, лично, социално-консултативно, публично, височина, цветово оформление на пространството; външен вид, облекло, стил.
15.30-16.00 – кафе пауза /предложение от Royal Thai тайландски ресторант/.
16.00-16.45 – Тема 7: Техники за преодоляване на стреса при публични изяви, фокусиране на мисълта и емоцията; физическо раздвижване; дишане.
16.45-17.30 –Тема 8: Устройство на гласово – говорния апарат. Овладяване на упражнения за разширяване на диапазона и повишаване на силата на гласа: форми на представяне; учтивост, любезност, категоричност; контролиране на емоционалните ситуации.
Домашна работа – Писане на слово-до 3 мин.

Неделя:

Езикова грамотност и култура, лектор Антонио Гинев, теми 9 – 12
9.30-10.15 – Тема 9: Пунктуацията – правилното използване на знаците в края и в рамките на изречението: заграждащи знаци „компютърна пунктуация” – особености на употребата на пунктуационни знаци при набор и графично оформяне на текст; пунктуация на пряката реч; пунктуация на цитатите.
10.15-11.00 – Тема 10: Видове чужди по произход думи: употребата на чужди думи – наложителност или преекспониране; изборът между „европейски”, „на ЕС” или „на Съюза”; умението да говорим стилно; избягване на излишните повторения, утежняващи изказа; непривични и отблъскващи конструкции.
11.00-11.30 – кафе пауза /предложение от Royal Thai тайландски ресторант/.
11.30-12.15 – Тема 11: Деловата кореспонденция – сигурна визитка на личната и фирмената репутация. Основни правила при писменото общуване: краткост и яснота на посланието; бързина и професионализъм при размяната на кореспонденцията; стил на изказа – недопустимите изрази и поведение; добронамереност и сърдечност, със запазване на позитивния бизнес тон; графичен вид на кореспонденцията – общ стандарт или фирменоблик.
12.15-13.00 – Тема 12: Речев етикет и езикова култура. Ситуации при общуването – добрият подбор и актуалните изразни средства: видове речев етикет приофициално, електронно и разговорно общуване; речевият етикет като стратегия; езиковата култура – осъзнат стремеж към правилно изразяване, уважение към другия и преди всичко към себе си.
13.00-14.00 – обяд /предложение от Royal Thai тайландски ресторант/.
Реторика, емоционална интелигентност, лектор Кирил Кирилов, теми 13 – 16
14.00-14.45 – Тема 13: Подобряване на дикцията и артикулацията при вербализация на текст и импровизирано слово. Прочит, анализ и запис на домашната работа.
Упражнения: ролята на паузата; важната роля на гласа за успеха ни.
14.45-15.30 – Тема 14: Техники за запаметяване на текстове: видовете памет; визуални и слухови представи; влиянието на музиката; асоциативно мислене; методи на произнасяне на публичната реч: четене от ръкописа, говорене по бележки, говорене по памет, импровизация;
15.30-16.00 – кафе пауза /предложение от Royal Thai тайландски ресторант/.
16.00-16.45 – Тема 15: Сугестивни методи за убеждаване. Упражнения, инсцениране на ситуации и насочване на комуникацията: начинът на мислене – в основата на собствената ни действителност; умението да предусещаме опитите за влияние и манипулиране; овладяване на умението да въздействаме върху другите.
16.45-17.30 –Тема 16: Емоционална интелигентност – понятие, значение, практически ползи от умението да управляваме емоциите си: полезният начин да приемаме случващото ни се; придобиване на умения да зададем собствена програма на успеха си и начините на постигането му; начини за разпознаване на хората с висока и ниска степен на емоционална интелигентност; изграждането на уменията, присъщи на емоционално интелигентните хора – постижимо и променящо живота ни; изпълнение на публичната реч предвид наученото до момента: кратка репетиция и повторен запис. Анализ на промяната и обсъждане на резултатите.