ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ /ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ/

НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „РЕСПЕКТ”

 

Настоящата политика е издадена на основание Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, утвърдена е на 20.05.2018 г. от управителя на „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД и влязла в сила на 25.05.2018 г.

І. Общи положения. Информация за администратора на лични данни.

Чл. 1 „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД е администратор на лични данни, който сам определя целите и средствата за обработване на личните данни при осъществяване на дейността си в съответствие със законите в Република България. Работата на учебен център „Респект” представлява дейност на ДБМ „Кредо Консултинг” ЕООД.
Чл. 2. Адресът за контакт с „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД е гр. София, ул. „Славянска” № 24, ет. 2, тел. 0878390412, e-mail: respectschool@abv.bg

II. Основание и цел на обработване на личните данни. Видове лични данни.

Чл. 3. „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД обработва лични данни на ученици, родители, курсисти, преподаватели, които се обучават, съответно преподават, в някоя от образователните дейности на учебен център „Респект”.
Чл. 4. Основанието за обработване на лични данни е съгласие на физическите лица, договорни отношения, законово задължение /Закон за задълженията и договорите, Кодекс на труда, Закон за счетоводството/, легитимен интерес.
Чл. 5. Целта, за която се обработват данните е пряко свързана с дейността на администратора на лични данни, осъществявана посредством учебен център „Респект”, а именно: предлагане на курсове, обучения и занимания съобразени с училищните програми, както и такива, допълнително развиващи личностните качества и способности на учениците и възрастните. Информацията, съставляваща лични данни е необходима за индивидуализиране на лицата, участващи в учебно-образователната дейност на учебен център „Респект”, както и необходимостта от контакт с родителите на учениците.
Чл. 6. Обработваните лични данни са от категорията общи лични данни: три имена, адрес по местоживеене, телефон, електронен адрес, образование /училище, клас/, професионален опит.
Чл. 7. В изпълнение на своите цели и съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни, „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД спазва следните принципи на обработване на личните данни:
1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
2. ограничение на целите на обработване;
3. съотносимост с целите на обработване и свеждане на данните до минимум;
4. точност и актуалност на данните;
5. ограничение на съхранението с оглед постигането на целта;

III. Регистри.

Чл. 8. „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД поддържа на електронен и хартиен носител следните видове регистри:
1. трудови правоотношения
2. граждански договори
3. контрагенти
4. курсисти: ученици, възрастни
5. родители

IV. Основания за обработване на личните данни. Начин на събиране на личните данни.

Чл. 9. Личните данни се събират от физическите лица чрез попълване /онлайн, на хартиен носител/ на заявление за записване на ученик/курсист, образец от което е публично достъпно чрез страницата на учебен център „Респект”.

V. Мерки за защита.

Чл. 10. Във връзка със задължението на „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД да прилага необходимите мерки за организационна и техническа защита на данните администраторът на лични данни гарантира следните действия:
1. регламентиран достъп до личните данни: достъп имат само служители, за които това е необходимо във връзка с изпълнение на служебните им задължения
2. ясни и точни задължения на служителите по отношение на достъпа до лични данни, съдържащи се в длъжностните характеристики
3. задължение за конфиденциалност по отношение на лицата с достъп до личните данни
4. подходящи технически мерки
т. 5. заключване на помещенията, в които се съхранява информацията на хартиен носител

VI. Вашите права.

Чл. 11. „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД информира субектите на данни, че имат следните права:
1. право на достъп;
2. право на коригиране;
3. право заличаване;
4. право на ограничаване;
5. право на възражение;
6. право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

VII. Срок на съхранение на личните данни.

Чл. 12. „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД съхранява личните данни в съответния определен от закона срок съобразно целите на обработването.
Чл. 13. В случаите, при които липсва законово определен срок на съхранение, „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД съхранява лични данни с цел защита при евентуални правни претенции.
Чл. 14. При отпаднало основание и цел на обработване на личните данни „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД предприема съответни действия по унищожаване и заличаване на личните данни.