ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „РЕСПЕКТ”

 

I. Общи положения

Чл. 1. Този правилник е приет на 15.08.2018 г. и урежда организацията, дейността и начина на работа на учебен център „Респект”.

Чл. 2. Целта на правилника е да регламентира условията на работа, както и правата и задълженията на всички участници в предлаганите от учебен център „Респект” дейности във връзка с повишаването на знанията на учениците в съответствие с училищните програми и развиване на личностния потенциал на курсистите.

Чл. 3. Дейността на учебен център „Респект” е свързана с предлагане на курсове, обучения и занимания съобразени с училищните програми, както и такива, допълнително развиващи качествата и способностите на учениците и възрастните.

Чл. 4. Настоящият правилник е задължителен за екипа на учебния център, всички курсисти, ученици и техните представители.

II. Организация на дейността на учебен център „Респект”. Видове дейности

Чл. 5. Дейността на учебен център „Респект” се развива от професионален екип от педагози и специалисти с доказан опит, личностен морал и ценностна система.

Чл. 6. Учебен център „Респект” организира учебна занималня за учениците от 1 до 6 клас на двусменен режим в зависимост от училищните смени на учениците. Работното време на учебния център е от 09.00 до 17.30 часа от понеделник до петък с допълнителни възможности в зависимост от графика на съответните курсове. Работното време на занималнята е: първа смяна от 07.30 часа до 19.00 часа.

Чл. 7. Учебен център „Респект” провежда курсове за ученици с цел подготовка за матури след 7 и 12 клас както и поддържане и надграждане на училищните знания по следните учебни предмети: български език и литература, математика, история, чужди езици – руски, английски, френски, испански, немски.

 Чл. 8. Учебен център „Респект” предлага обучителни семинари за различни възрастови групи в сферата на личностното израстване и усъвършенстване.

Чл. 9. Учебен център „Респект” организира занимания по интереси за всички възрасти с цел придобиване на нови умения, развитие на творчеството, креативността и самоусъвършенстването.

III. Задължения на участниците в дейността на учебен център „Респект” /ученици, родители, курсисти, преподаватели, управленски екип/

Чл. 10. Всички участниците в дейността на учебен център „Респект” имат задължение да спазват необходимата култура на поведението и общуването.

Чл. 11. Учениците следва да проявяват старание и отговорност при подготовката си в съответното обучение.

Чл. 12. Родителите следва да спазват нормите на културно поведение и да съдействат на преподавателския екип за постигането на положителни резултати на децата в учебната и извънучебната дейност провеждани от екипа на учебен център „Респект”.

Чл. 13. Представителите на учебен център „Респект” /управленски и преподавателски състав/ имат задължение да изпълняват възложената работа с необходимата прецизност и отговорност, проявявайки уважение и култура по отношение на всички участници в съответните дейности.

Чл. 14. Възникването на конфликтни ситуации, от какъвто и да е характер, следва да се довеждат до знанието на управленския екип на учебен център „Респект”.

Чл. 15. Родителите/курсистите имат задължение да спазват обявените срокове за заплащане на съответните такси за обучение.

Чл. 16. В случаите на доказана агресия, липса на индивидуална активност от страна на учениците по отношение на усвояването на учебния материал, неспазването на конкретните условия за участие в дейността на учебния център, както и неизпълнението на което и да е друго задължение на даден участник поражда правото на учебен център „Респект” да прекрати поетите ангажименти с курсиста/ученика.

Чл. 17. Участниците в дейността на  учебен център „Респект” следва да опазват имуществото на учебния център и да съдействат с работата си за повишаване на знанията и развитието на личността.

IV. Водене и вземане на учениците записани в занималня. Отговорност на родителите

Чл. 18. Учениците, записани в занималнята на учебен център „Респект” се довеждат, съответно прибират, от родител или изрично посочено от родителя в заявлението за записване пълнолетно лице.

Чл. 19. Родителите имат задължение за предварително писмено уведомяване в заявлението за записване или в допълнително писмено уведомление да отразят специфични трайни или временни особености на ученика: алергии, личностни предпочитания и особености на характера, здравословни проблеми.

Чл. 20. Родителите следва да спазват изискванията за ползотворна учебна работа в здравословна среда и да не водят болни и/или нуждаещи се от допълнителни грижи ученици.

Чл. 21. Учебен център „Респект” не носи отговорност за инциденти, настъпили в резултат от укрита/незаявена от страна на родителите информация свързана със здравословното, физическото и емоционалното състояние на ученика.

V. Условия за обедно хранене на учениците от занималнята

Чл. 22. Учениците могат да направят избор между обедно хранене с приготвена от вкъщи храна или ползване услугите на кетъринг с доставяне на топло приготвено обедно меню от утвърдено заведение за хранене по предварително заявка за седмицата.

Чл. 23. Учебен център „Респект” поддържа политика на здравословно хранене във връзка с която предлага, без допълнително заплащане, на учениците пресни сезонни плодове и зеленчуци.

VI. Особености на дейностите в учебен център „Респект”

Чл. 24. Учебен център „Респект” предоставя информация на официалната си страница за учебните и извънучебните занимания.

Чл. 25. Записването за която и да е от дейностите на учебен център „Респект” се извършва след предварителен разговор/среща с представител на управленския екип, попълване на заявление и плащане.

VII. Начин на плащане

 

Чл. 26. Плащането се извършва по банков път по сметка на „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД UniCredit Bulbank BIC UNCRBGSF IBAN BG61UNCR70001522960470.