ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „РЕСПЕКТ”

I. Общи положения.

Чл. 1. Този правилник е приет на 15.08.2018 г. и урежда организацията, дейността и начина на работа на учебен център „Респект”.
Чл. 2. Целта на правилника е да регламентира условията на работа, както и правата и задълженията на всички участници в предлаганите от учебен център „Респект” дейности във връзка с повишаването на знанията на учениците в съответствие с училищните програми и развиване на личностния потенциал на курсистите.
Чл. 3. Дейността на учебен център „Респект” е свързана с предлагане на курсове, обучения и занимания съобразени с училищните програми, както и такива, допълнително развиващи качествата и способностите на учениците и възрастните.
Чл. 4. Настоящият правилник е задължителен за екипа на учебния център, всички курсисти, ученици и техните представители.

II. Организация на дейността на учебен център „Респект”. Видове дейности.

Чл. 5. Дейността на учебен център „Респект” се развива от професионален екип от педагози и специалисти с доказан опит, личностен морал и ценностна система.
Чл. 6. Учебен център „Респект” организира учебна занималня за учениците от 1 до 6 клас на двусменен режим в зависимост от училищните смени на учениците. Работното време на учебния център е от 9.00 до 17.30 часа от петък до събота с допълнителни възможности в зависимост от графика на съответните курсове. Работното време на занималнята е: първа смяна от 8.30 до 12.30 часа, втора смяна от 13.30 до 17.30. В случай на необходимост, съобразно ангажиментите на родителите, учениците, записани за занималнята, може да се ползват от работното време на учебния център, без допълнително плащане.
Чл. 7. Учебен център „Респект” провежда курсове за ученици с цел подготовка за матури след 7 и 12 клас както и поддържане и надграждане на училищните знания по следните учебни предмети: български език и литература, математика, история, чужди езици – руски, английски, френски, испански, немски.
Чл. 8. Учебен център „Респект” предлага обучителни семинари за различни възрастови групи в сферата на личностното израстване и усъвършенстване.
Чл. 9. Учебен център „Респект” организира занимания по интереси за всички възрасти с цел придобиване на нови умения, развитие на творчеството, креативността и самоусъвършенстването.

III. Задължения на участниците в дейността на учебен център „Респект” /ученици, родители, курсисти, преподаватели, управленски екип/.

Чл. 10. Всички участниците в дейността на учебен център „Респект” имат задължение да спазват необходимата култура на поведението и общуването.
Чл. 11. Учениците следва да проявяват старание и отговорност при подготовката си в съответното обучение.
Чл. 12. Родителите следва да спазват нормите на културно поведение и да съдействат на преподавателския екип за постигането на положителни резултати на децата си в учебната и извънучебната дейност провеждани от екипа на учебен център „Респект”.
Чл. 13. Представителите на учебен център „Респект” /управленски и преподавателски състав/ имат задължение да изпълняват възложената работа с необходимата прецизност и отговорност, проявявайки уважение и култура по отношение на всички участници в съответните дейности.
Чл. 14. Възникването на конфликтни ситуации, от какъвто и да е характер, следва да се довеждат до знанието на управленския екип на учебен център „Респект”.
Чл. 15. Родителите/курсистите имат задължение да спазват обявените срокове за заплащане на съответните такси за обучение.
Чл. 16. В случаите на доказана агресия, липса на индивидуална активност от страна на учениците по отношение усвояването на учебния материал, неспазването на конкретните условия за участие в дейността на учебния център, както и неизпълнението на което и да е друго задължение на даден участник поражда правото на учебен център „Респект” да прекрати поетите ангажименти с курсиста/ученика.
Чл. 17. Участниците в дейността на учебен център „Респект” следва да опазват имуществото на учебния център и да съдействат с работата си за повишаване на знанията и развитието на личността.

IV. Водене и вземане на учениците записани в занималня. Отговорност на родителите.

Чл. 18. Учениците, записани в занималнята на учебен център „Респект” се довеждат, съответно прибират, от родител или изрично посочено от родителя в заявлението за записване пълнолетно лице.
Чл. 19. Родителите имат задължение за предварително писмено уведомяване в заявлението за записване или в допълнително писмено уведомление да отразят специфични трайни или временни особености на ученика: алергии, личностни предпочитания и особености на характера, здравословни проблеми.
Чл. 20. Родителите следва да спазват изискванията за ползотворна учебна работа в здравословна среда и да не водят болни и/или нуждаещи се от допълнителни грижи ученици.
Чл. 21. Учебен център „Респект” не носи отговорност за инциденти, настъпили в резултат от укрита/незаявена от страна на родителите информация свързана със здравословното, физическото и емоционалното състояние на ученика.

V. Условия за обедно хранене на учениците от занималнята.

Чл. 22. Учениците могат да направят избор между обедно хранене с приготвена от вкъщи храна или ползване услугите на кетъринг с доставяне на топло приготвено обедно меню от утвърдено заведение за хранене по предварително заявка за седмицата.
Чл. 23. Учебен център „Респект” поддържа политика на здравословно хранене във връзка с която предлага, без допълнително заплащане, на учениците пресни сезонни плодове и зеленчуци.

VI. Особености на дейностите в учебен център „Респект”.

Чл. 24. Учебен център „Респект” предлага информация за предлаганите учебни и извънучебни занимания на официалнта си страница.
Чл. 25. Записването, за която и да е от дейностите на учебен център „Респект”, се извършва след предварителен разговор и среща с управленския екип, последвани от попълване на съответното, оповестено на страницата на учебния център, заявление за записване и изпълнено в определените срокове плащане.

VII. Срокове и начин на плащане.

Чл. 26. Плащането на таксите се извършва по банков път по сметка на „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД, Банка: UniCredit Bulbank, BIC UNCRBGSF, IBAN: BG61UNCR70001522960470, BIC: UNCRBGSF с възможности за плащане на цялата сума наведнъж или месечно до 5-то число на съответния месец. В случай на отсъствие по каквито и да е причини на ученик/курсист до 5 учебни дни в месеца не се възстановява платената сума.

VIII. Отстъпки при записване.

Чл. 27. Учебен център „Респект” уведомява за възможността за ползване на отстъпки, публикувани на уеб страницата, включително:
– 20% отстъпка за ученици, посещавали дейност на учебен център „Респект”
– 20% отстъпка за записано второ дете от семейството
– 10% отстъпка за записан приятел