ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „РЕСПЕКТ”

 

I. Общи положения.

Чл. 1. Този правилник е приет на 15.08.2018 г. и урежда организацията, дейността и начина на работа на учебен център „Респект”.

Чл. 2. Целта на правилника е да регламентира условията на работа, както и правата и задълженията на всички участници в предлаганите от учебен център „Респект” дейности във връзка с повишаването на знанията на учениците в съответствие с училищните програми и развиване на личностния потенциал на курсистите.

Чл. 3. Дейността на учебен център „Респект” е свързана с предлагане на курсове, обучения и занимания съобразени с училищните програми, както и такива, допълнително развиващи личностните качества и способности на учениците и възрастните.

Чл. 4. Настоящият правилник е задължителен за екипа на учебния център, всички курсисти, ученици и техните представители.

II. Организация на дейността на учебен център „Респект”. Видове дейности.

Чл. 5. Дейността на учебен център „Респект” се развива от професионален екип от педагози и специалисти с доказан опит, личностен морал и ценностна система.

Чл. 6. Учебен център „Респект” организира учебна занималня за учениците от 1 до 6 клас на двусменен режим в зависимост от училищните смени на учениците. Работното време на учебния център е от 8.00 до 18.00 часа. Работното време на занималнята е: първа смяна от 8.30 до 12.30 часа, втора смяна от 13.30 до 17.30. В случай на необходимост, съобразно ангажиментите на родителите, учениците, записани за занималнята, може да се ползват от работното време на учебния център, без допълнително плащане.

Чл. 7. Учебен център „Респект” провежда курсове за ученици с цел подготовка за НВО и кандидатстване във ВУЗ, както и поддържане и надграждане на училищните знания, по следните учебни предмети: български език и литература, математика, история, чужди езици – руски, английски, френски, испански, немски.

 Чл. 8. Учебен център „Респект” предлага обучителни семинари за различни възрастови групи в сферата на личностното израстване и усъвършенстване.

Чл. 9. Учебен център „Респект” организира занимания по интереси за всички възрасти с цел придобиване на нови умения, развитие на творчеството, креативността и самоусъвършенстването.

III. Задължения на участниците в дейността на учебен център „Респект” /ученици, родители, курсисти, преподаватели, управленски екип/.

Чл. 10. Всички участниците в дейността на учебен център „Респект” имат задължение да спазват необходимата култура на поведението и общуването.

Чл. 11. Учениците следва да проявяват старание и отговорност при подготовката си в съответното обучение.

Чл. 12. Родителите следва да спазват нормите на културно поведение и да съдействат на преподавателския екип за постигането на положителни резултати на децата си в учебната и извънучебната дейност провеждани от екипа на учебен център „Респект”.

Чл. 13. Представителите на учебен център „Респект” /управленски и преподавателски състав/ имат задължение да изпълняват възложената работа с необходимата прецизност и отговорност, проявявайки уважение и култура на поведението по отношение на всички участници в съответните дейности.

Чл. 14. Възникването на конфликтни ситуации, от какъвто и да е характер, следва да се доведе до знанието на управленския екип на учебен център „Респект”.

Чл. 15. Родителите/курсистите имат задължение да спазват обявените срокове за заплащане на съответните такси за обучение.

Чл. 16. В случаите на доказана агресия, липса на индивидуална активност от страна на учениците по отношение усвояване на учебния материал, неспазване на конкретните условия за участие в дейността на учебния център, както и неизпълнение на което и да е друго задължение на даден участник се поражда правото на учебен център „Респект” да прекрати поетите ангажименти с курсиста/ученика.

Чл. 17. Участниците в дейността на  учебен център „Респект” следва да опазват имуществото на учебния център и да съдействат с поведението си за повишаване на знанията и израстване на личността.

IV. Водене и вземане на учениците записани в учебната занималня. Отговорност на родителите.

Чл. 18. Учениците, записани в учебната занималня на учебен център „Респект”, се довеждат, съответно прибират, от родител или изрично посочено от родителя в заявлението за записване пълнолетно лице.

Чл. 19. Родителите имат задължение за предварително писмено уведомяване в заявлението за записване или в допълнително писмено уведомление по отношение на специфични трайни или временни особености на ученика: алергии, личностни предпочитания и особености на характера, здравословни проблеми.

Чл. 20. Родителите следва да спазват изискванията за ползотворна учебна работа в здравословна среда и да не водят болни и/или нуждаещи се от допълнителни грижи ученици.

Чл. 21. Учебен център „Респект” не носи отговорност за инциденти, настъпили в резултат от укрита/незаявена от страна на родителите информация свързана със здравословното, физическо и емоционално състояние на ученика.

V. Условия за обедно хранене на учениците от занималнята.

Чл. 22. Учениците от първа и втора смяна на занималнята могат да направят избор между обедно хранене с приготвена от вкъщи храна или ползване услугите на кетъринг с доставяне на топло, прясно приготвено обедно меню от утвърдено заведение за хранене по предварително заявка за седмицата. Възможността за седмично тристепенно обедно меню ще се публикува на страницата на учебен център „Респект” предходната седмица с допълнително заплащане към месечната/седмичната такса в размер на 60 лева/15 лева /3 лева на ден/ за съответния месец/седмица.

Чл. 23. Учебен център „Респект” следва да представи информация на страницата си за съответното заведение за обедно хранене, което ще доставя обедната храна за учениците.

Чл. 24. Учебен център „Респект” не носи отговорност за заявения от родителите избор на обедно меню.

Чл. 25. Учебен център „Респект” поддържа политика на здравословно хранене във връзка с която предлага, без допълнително заплащане, на учениците от учебната занималня две междинни закуски с пресни сезонни плодове, в 10.00 часа и в 15.00 часа.

VI. Особености на дейностите в учебен център „Респект”.

Чл. 26. Учебен център „Респект” предлага информация за предлаганите учебни и извънучебни занимания на официалнта си страница.

Чл. 27. Записването, за която и да е от дейностите на учебен център „Респект”, се извършва след предварителен разговор и среща с управленския екип, последвани от попълване на съответното, оповестено на страницата на учебния център, заявление за записване и изпълнено в определените срокове плащане.

VII. Срокове и начин на плащане.

Чл. 28. Плащането на всички такси, за която и да е от дейностите на учебен център „Респект”, се извършва по банков път по сметка на „ДБМ Кредо Консултинг” ЕООД, Банка: UniCredit Bulbank, BIC UNCRBGSF, IBAN: BG61UNCR70001522960470, BIC: UNCRBGSF с възможности за плащане на цялата сума наведнъж, на два пъти или месечно до 5-то число на съответния месец. В случай на отсъствие, по извинителни причини /болест, пътуване/, на ученик/курсист до 5 учебни дни в месеца не се възстановява платената сума. 

VIII. Отстъпки при записване.

Чл. 29. Учебен център „Респект” уведомява за възможността за ползване на следните отстъпки при записване на ученик за учебната занималня,които важат до 31 октомври 2018 г. за плащане на таксата /седмично или месечно плащане, плащане за цялата учебна година, или за няколко месеца/:

– 20% отстъпка за ученици, посещавали лятната занималня на учебен център „Респект”;

 – 20% отстъпка за записано второ дете от семейството;

– 10% отстъпка за записан приятел.

В случай на необходимост, учебен център „Респект” запазва правото да промени или допълни настоящия правилник, за което се ангажира със своевременно уведомяване на всички заинтересовани.