Цел на курса

  • Подготовка за кандидатстване в средните училища
  • Подготовка за кандидатстване във ВУЗ
  • Хоби, любителски

Курсът с цел кандидатстване е съобразен с критериите за конкретния изпитен формат.

Начин на провеждане 

  • 3 учебни часа седмично при кандидатстване: събота 10.00 – 12.30 часа
  • 2 учебни часа седмично любителски курс с възможности за определяне на график

Плащане

  • До 5-то число на текущия месец
  • Месечна такса в размер на 56 лева /7 лв/учебен час/ при група 5 – 7 души
  • Месечна такса 80 лева /10 лв /учебен час/ при група 2 – 4 души
  • Индивидуално обучение – 15 лева/учебен час

Разгледайте някои от творбите на нашите преподаватели